Nasze atuty

TECHNIK HODOWCA KONI

 

Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;

 • szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;

 • prowadzenia gospodarstwa rolnego;

 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);

 • organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

 

Technik hodowca koni może podjąć pracę w:

 

 • ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów

 • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej; związkach hodowców koni

 • instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie

 • wytwórniach pasz dla koni, sprzętu i powozów

 • gospodarstwach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego.

Nasza oferta edukacyjna

                                            PIEKARZ

 

 

Piekarz jest jednym z najpopularniejszych zawodów rzemieślniczych w Polsce.

Uważany jest za zawód z przyszłością, ze względu na ciągłe wprowadzanie nowych technologii.

Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta.

W tym zawodzie nauczysz się:

 • przygotowywać ciasta zgodnie z recepturą,

 • prowadzić ich fermentację z zachowaniem parametrów technologicznych,

 • dzielić i kształtować ręcznie lub mechanicznie ciasta na kęsy,

 • wypiekać ciasta w różnych typach pieców piekarskich,

 • obsługiwać maszyny urządzenia, piece oraz aparaturę kontrolno-pomiarową,

 • dokonywać oceny organoleptycznej polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta oraz gotowego pieczywa.

Piekarz znajdzie zatrudnienie w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych, punktach sprzedaży pieczywa, będzie mógł prowadzić własną piekarnię lub cukiernię.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowym kierunkiem kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.

Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów na wybranej uczelni oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpoczęcie pracy zawodowej.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • konserwowanie oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów

       energetyki odnawialnej.

 

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie:

 

 • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej

 • na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej.

 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 • W administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

 

TECHNIK WETERYNARII

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z  podstawą programową
 
 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

 • Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących

 • Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt

 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

 • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

 • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt

 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt

 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa

 

Technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,

 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt,

 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,

 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej,

może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. W

ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy

długoterminowej rehabilitacji.

 

TECHNIK ROLNIK z elementami pożarnictwa

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z  podstawą programową

 

 • Prowadzenie produkcji rolniczej

 • Prowadzenie produkcji roślinnej

 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej

 • Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • Organizowanie produkcji roślinnej

 • Organizowanie produkcji zwierzęcej

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik z elementami pożarnictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich

 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej

 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

 • uzyskania dodatkowych certyfikatów i zapoznanie się ze specyfiką działania służb pożarniczych na zajęciach na strzelnicy sportowej, z ratownictwa medycznego, z psychologiem i na obozach sportowych.

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z  podstawą programową

 

 • Sporządzanie potraw i napojów

 • Przechowywanie żywności

 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Planowanie i ocena żywienia

 • Organizowanie produkcji gastronomicznej

 • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,

 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,

 • planowania i oceny żywienia,

 • organizowania produkcji gastronomicznej,

 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z  podstawą programową

 

 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania

następujących zadań zawodowych:

 

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,

 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,

 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,

 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych,

 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Szkoła branżowa I stopnia

 

KUCHARZ

 

Kucharz zawodowo zajmuje się ​​przygotowywaniem potraw, ciast i deserów.

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych uczeń kształci się pod kątem:

 • oceny jakości surowca,

 • przechowywania żywności, przygotowania produktów i stanowiska pracy, obsługi sprzętu gastronomicznego,

 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej

oraz u prywatnych pracodawców w renomowanych hotelach i restauracjach.

Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość kontynuacji nauki na poziomie Branżowej Szkoły II Stopnia i uzyskania dyplomu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

Uczeń po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia:

 

 • zna towaroznawstwo surowców stosowanych w produkcji potraw i napojów;

 • zna warunki przechowywania oraz magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

 • zna różne metody i techniki obróbki wstępnej i cieplnej umożliwiającej mu stworzenie większego asortymentu potraw o najlepszej jakości

 • wykorzystuje wiedzę z zakresu żywienia człowieka zgodnie z wymaganiami żywieniowymi konsumentów;

 • podczas sporządzania potraw wykorzystuje nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne

 • potrafi stosować w praktyce nowoczesne programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej

      w gastronomii, opracowywania jadłospisów i kalkulacji cen potraw;

 • potrafi połączyć potrawy i napoje w gotowe zestawy;

 • zna kuchnię staropolską, polską regionalną oraz kuchnię różnych narodów.

 

Ukończenie Szkoły umożliwia:

 • zatrudnienie w zakładach typu otwartego: restauracje, bary, kawiarnie;

 • zatrudnienie w zakładach typu zamkniętego: stołówki;

 • samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych

 

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

Uczeń szkoły branżowej o kierunku  mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych  zdobywa wiedzę i umiejętności w

zakresie kwalifikacji zgodnych z  podstawą programową

 

 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie

 • Użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 • Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie

 • Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,

 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,

 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

 

 

Kontakt

Galeria zdjęć

O Szkole 

Patron Szkoły

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864
 
 
 
 

NASZA SZKOŁA W SIECI

© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.