Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://starybrzesc.pl/

 • Data publikacji strony internetowej : 2018-09-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2021-03-02

 

Status pod względem zgodności z Ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • publikowane nagrania video nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,
 • brak alternatywnych opisów dla niektórych elementów graficznych
 • niektóre elementy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej, np. treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację  sporządzono dnia: 2019-08-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-03, 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Beata Paradowska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Beata Paradowska

Adres e-mail osoby kontaktowej: beata.paradowska@starybrzesc.pl.

Numer telefonu osoby kontaktowej:  (54) 252-12-25

 

Wyżej wymieniona drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu, formę udostępnienia informacji.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

Adres: 87-880Brześć  Kujawski, Stary Brześć 14

E-mail: starybrzesc@interia.pl

Telefon: 54 2521225

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynki  ZSCKR w Starym Brześciu mieszczą się w miejscowości Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko- pomorskie

1. Główny budynek szkoły

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:  główne od frontu budynku - bezpośrednio przy dziedzińcu szkoły, boczne od strony osiedla oraz z tyłu budynku od strony boiska szkolnego.  Przy głównym wejściu znajduje się podjazd z dostosowaną poręczą zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest trzykondygnacyjny. Sekretariat szkoły znajduje się z boku budynku, do którego prowadzi boczne wejście, które nie jest przystosowanie do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet.

Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne dla poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Duża ilość schodów uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim poza parterem budynku. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku głównego szkoły nie jest możliwy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Podjazd z dostosowaną poręczą zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich przed głównym wejściem do szkoły.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku głównym wyznaczono miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

2. Budynek internatu

Opis dostępności wejścia do budynku

Przed wejściem do budynku internatu znajduje się bariera w postaci schodów. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać ze specjalnie układanej kładki.

Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet.

W internacie dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze. Dostęp na pozostałe kondygnacje nie jest możliwy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wyznaczono miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

3. Budynek weterynarii

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku weterynarii nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Znajduje się tam bariera w postaci schodów.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet.

W budynku weterynarii dostępny jest korytarz, wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku głównym wyznaczono miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

4. Budynek warsztatów

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku warsztatów jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet

W budynku wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze, znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku głównym wyznaczono miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

5. Sala gimnastyczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do sali gimnastycznej jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia, w tym sala gimnastyczna, znajdują się na parterze budynku.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet

W budynku wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze, znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku głównym wyznaczono miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

 

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.