PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
                                                                       W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W STARYM BRZEŚCIU

I.    PODSTAWA PRAWNA

1.    Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2.     Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
6.    Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
7.    Rozporządzenia MEN z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art
8.    Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.
9.    Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.
10.    Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych i zawodowych.
11.    Informacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych.

 
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1.    Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2.    Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk  zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski
3.    Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4.    Przekazuje rodzicom i uczniom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły oraz fanpage szkoły.
5.    Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet pielęgniarki ). Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.
6.    Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętów szkolnych, regularne wietrzenie pomieszczeń, sal lekcyjnych  oraz  dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów.
7.    Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
8.    Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły.
 
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1.    Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
•    Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje  dłonie mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
•    Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
•    Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
•    Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie sprząta z użyciem wody z detergentem.
•    W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły.

2.    Obowiązki nauczycieli:
•    Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia w szkole oraz zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
•    Wyjaśnia młodzieży zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
•    Przestrzega zasad korzystania z terenów szkolnych stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w jednym miejscu.
•    Unika organizowania większych skupisk ludzkich w jednym pomieszczeniu lub przy jednym  sprzęcie, obiekcie.
•    Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
•    Zachowuje zalecany dystans odległości od ucznia, tłumacząc w taki sposób aby zrozumiał polecenia do wykonania na odległość.
•    Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
•    Nie organizuje zajęć i działań uczniów wymagających  przebywania w skupieniu, blisko siebie.
•    Zwraca uwagę na zachowania uczniów, którzy nie utrzymują dystansu społecznego.
•    W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.    Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii Covid-19 na terenie ZSCKR w Starym Brześciu dostępnymi na stronie szkoły.
2.    Rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego zgłaszają go do udziału w konsultacjach w szkole na min. 2 dni robocze przed planowanym spotkaniem. Uczniowie pełnoletni takiego zgłoszenia dokonują samodzielnie. Zgłoszenia składane są do wychowawców, którzy przekazują informację Dyrektorowi szkoły.
3.    Uczniowie dostarczają do szkoły uzupełnione dokumenty:
•    Uczniowie niepełnoletni – załącznik 1,2,3 ,
•    Uczniowie pełnoletni – załącznik 4,5,6.
Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej szkoły. Uczniowie przekazują dokumenty wyznaczonemu przez Dyrektora szkoły pracownikowi obsługi przed wejściem do szkoły w dniu planowanych zajęć.
4.    W czasie pobytu w szkole obowiązuje noszenie maseczek.
5.    Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania oraz zachowania odpowiedniego dystansu od kolegi lub koleżanki w sali lekcyjnej.
 
V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.    Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia.
2.    Liczba uczniów w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.
3.    Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie będzie brał udziału w konsultacjach, a rodzic zostaje poproszony o natychmiastowe zabranie dziecka do domu  i do lekarza.
4.    Ponowne przyjęcie ucznia na konsultacje będzie odbywać się po uzyskaniu pisemnego oświadczenia rodzica lub zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1.    Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie zostaje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki) przez pracownika.
2.    Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3.    Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4.    Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5.    Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia dziecka.
6.    Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
•    Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
•    Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VII. KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE NA TERENIE SZKOŁY

1.    Na terenie szkoły będzie możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów dla klas maturalnych– od 25 maja 2020 r., dla wszystkich uczniów – od 1 czerwca 2020 r.
2.    Wymiar konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia i uzgodniony z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot.
3.    Jeśli jest możliwość konsultacji zdalnej, to w pierwszej kolejności korzystamy z tego sposobu.
4.    Chęć udziału w konsultacjach zgłaszana jest do wychowawcy na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem konsultacji.
5.    Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt w sekretariacie szkoły.
6.    Uczniowie – muszą posiadać maseczki i rękawiczki jednorazowe podczas spotkania z nauczycielem, dodatkowo przed konsultacją przynoszą podpisane deklaracje i oświadczenia.    
7.    Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
8.    Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw  podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
9.    Podczas przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania w szkole pamiętaj że minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli), 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
10.     Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.
11.     Spotkania będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i procedur wymienionych wyżej.


VIII .  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora szkoły i ogłoszenia.
2.    Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.


ZAŁĄCZNIKI

        Załącznik Nr 1 – Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia ucznia   
                                              niepełnoletniego
        Załącznik Nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego
        Załącznik Nr 3 – Deklaracja udziału ucznia niepełnoletniego w zajęciach
        Załącznik Nr 4 – Oświadczenie pełnoletniego ucznia o stanie zdrowia
        Załącznik Nr 5 – Oświadczenie ucznia pełnoletniego
        Załącznik Nr 6 – Deklaracja udziału ucznia pełnoletniego w zajęciach 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 4

Załącznik nr 1

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.