Egzamin maturalny "stara" formuła

 

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 • Absolwentów techników z lat 2005/2006 - 2014/2015.

 • Absolwentów LO z lat 2004/2005 - 2013/2014.

 • Osób, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.

Informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019, jest dostępna tutaj.

 

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 • ‎Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.

 • Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎.

 • Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. ‎

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania określone dla każdego przedmiotu w standardach wymagań ‎egzaminacyjnych.‎

 

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:‎

 • dwóch egzaminów w części ustnej

 • trzech egzaminów w części pisemnej. ‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

 

‎JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?‎

 

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎

 

‎Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

Zdający może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmiotów ‎dodatkowych. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 • biologia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • chemia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • filozofia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • fizyka i astronomia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • geografia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • historia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • historia muzyki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • historia sztuki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • informatyka (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język angielski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język francuski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język hiszpański (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język niemiecki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język rosyjski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język włoski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎

 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎

 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎

 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎

 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎

 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • język polski (na poziomie rozszerzonym)‎

 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎

 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

 • wiedza o tańcu (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

W części ustnej:‎

 • język angielski (bez określania poziomu)‎

 • język francuski (bez określania poziomu)‎

 • język hiszpański (bez określania poziomu)‎

 • język niemiecki (bez określania poziomu)‎

 • język rosyjski (bez określania poziomu)‎

 • język włoski (bez określania poziomu)‎

 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎

 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎

 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎

 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎

 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎

 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowe informacje ‎można znaleźć w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (aneks).‎

 

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKA REGIONALNEGO?

Część ustna egzaminu z wymienionych wyżej języków ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎

 • ‎W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎
 • Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

 

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2019 R.?

 

Sesja główna – od 6 do 25 maja 2019 r.‎

 • Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja).

 • Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja).

 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 6 do 23 maja.

Sesja dodatkowa – od 3 do 19 czerwca 2019 r.‎‎

 • Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 8 czerwca.

 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 19 czerwca.

 • Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

  Sesja poprawkowa – od 20 do 21 sierpnia 2019 r.‎

 • Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 20 do 21 sierpnia.

 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 20 sierpnia‎.

 • Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?‎

 

 • Do 7 lutego 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014, oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2018 r. (załącznik 1d - plik "załączniki").

 • Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014, oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1d i załącznik 2).

 • Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:

  absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1e),

  osoby, które ukończyły LO na podstawie egzaminów eksternistycznych przed 2016 r. (załącznik 1e).

 • Osoba składająca deklarację otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

 • Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

 

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?

 

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).

  Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2019 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

  Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2019 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.

 • absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2019 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.

  Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2019 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

  Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2019 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

Uwaga:

 • Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 • Kserokopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin należy złożyć wraz z deklaracją.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE ‎MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

 

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ ‎MOŻLIWOŚCI?

 

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • niesłyszącym

 • słabosłyszącym

 • niewidomym

 • słabowidzącym

 • z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk

 • z afazją

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 • z chorobami przewlekłymi

 • chorym lub niesprawnym czasowo

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym

 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

 

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST ‎WYDAWANE?

 

 • Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎

 • Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów będą przedstawiane jako procent uzyskanych punktów.‎‎

 • Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎

 • Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2019 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 4 lipca 2019 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2019 r.

Dyrekcja 

Z życia szkoły

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.